• Dokumenty vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.

  Vstúpiť do databázy TSQ

 • Dokumenty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

  Vstúpiť do databázy CERT

 • Dokumenty vydané od 1. júla 2000 po súčasnosť podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vstúpiť do databázy TSK

Spôsob vyhľadávania

 1. Vyberte databázu, v ktorej chcete vyhľadávať.
 2. Do políčok vyhľadávacieho formulára uveďte hľadané hodnoty. Textové vyhľadávacie položky vo vyhľadávaní zohľadnia akýkolvek výskyt hľadanej hodnoty v danom poli. Rozbaľovacie vyhľadávacie položky zohľadnia presne vybranú položku. Výsledkom vyhľadávania budú záznamy obsahujúce všetky hľadané hodnoty.
 3. Vyhľadávanie sa spustí tlačítkom Hľadať.
 4. Stránkovanie výsledkov vyhľadávanie zobrazuje 50 záznamov na stránke.
 5. Tlačítkom reset vynulujete vyhľadávanie, stránkovanie.
 6. Detail záznamu sa zobrazí kliknutím na odkaz v stĺpci Značka schváleného typu
 7. Dokument PDF sa zobrazí kliknutím na odkaz v stĺpci prezentovaným ikonkou .pdf dokumentu. Na prehliadanie PDF dokumentov je potrebná aplikácia “Adobe Reader”, ktorú si môžete stiahnuť na stránke www.adobe.com.

Ďaľšie informácie:

 1. Kód odboru merania použitý v rozbaľovacom menu zodpovedá danému druhu meradla. V niektorých prípadoch však nemusí korešpondovať s kódom odboru merania použitým v značke schváleného typu alebo v identifikačnom čísle typu meradla.
 2. V niektorých prípadoch nie je priradenie kódu odboru merania použitého v rozbaľovacom menu k danému druhu meradla jednoznačné. Ide napr. o odporové snímače teploty, ktorých kód odboru merania môže byť „311“ (kód odboru merania pre kalorimetrické počítadlá meračov tepla a merače tepla) alebo „321“ (kód odboru merania pre teplomery). Nejednoznačné priradenie sa vyskytuje napr. aj v prípadoch, ak meradlo slúži na meranie viacerých druhov médií (voda, vodná para, plyn).
 3. V databáze TSQ je použitý kód odboru merania „999“ v prípade, ak sa jedným dodatkom k rozhodnutiu menilo viacero pôvodných rozhodnutí.
 4. Kód odboru merania je trojmiestny, a to aj v prípade, ak je v značke schváleného typu použitý štvormiestny kód (v prípade dodatkov k schváleniam typu vydaným pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii).

Poznámky:

 • Databázy obsahujú aj dokumenty, ktorých platnosť uplynula.
 • Databázy TSQ a CERT nemusia byť úplné.

Často kladené otázky

Pokúsime sa Vám zodpovedať najčastejšie kladené otázky ohľadne schvalovania typov určených meradiel.

Čo je schvaľovanie typu určeného meradla?

Schvaľovanie typu určeného meradla je súčasťou metrologickej kontroly meradla podľa § 19 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválenie typu určeného meradla vykonáva Slovenský metrologický ústav, a to s cieľom zabezpečiť, aby typ určeného meradla podľa § 11 zákona o metrológii spĺňal ustanovené technické a metrologické požiadavky, ktoré sa na toto určené meradlo vzťahujú.

Sú všetky databázy priebežne dopĺňané?

Z uvedených databáz je „živou“ len databáza TSK, ktorá sa priebežne dopĺňa o novo vydané dokumenty. Všetky databázy však obsahujú aj tie rozhodnutia, ktorých platnosť uplynula, nakoľko meradlá uvedené na trh v súlade s nimi sú stále v používaní a vo väčšine prípadov podliehajú počas používania následnému overovaniu.

Čo obsahuje databáza CERT?

Databáza CERT obsahuje certifikáty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Databáza CERT neobsahuje certifikáty váh s neautomatickou činnosťou vydané od 1. januára 2000, ktoré možno nájsť na internetovej stránke www.certifikaty.sk.

Čo obsahuje databáza TSK?

Databáza TSK obsahuje rozhodnutia o schválení typu a revízie týchto rozhodnutí vydané od 1. júla 2000 podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a priebežne sa dopĺňa o novo vydané rozhodnutia o schválení typu podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od akého dátumu nájdem dokumenty o schválení?

Databáza obsahuje dokumenty o schválení typu určených meradiel vydané od 1. januára 1993.

Koľko takýchto databáz existuje?

Vzhľadom na legislatívne zmeny v uplynulom období, je databáza rozdelená na tri samostatné časti:

 • databázu TSQ, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii,
 • databázu CERT, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a
 • databázu TSK, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. júla 2000 po súčasnosť podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo obsahuje databáza TSQ?

Databáza TSQ obsahuje rozhodnutia o schválení typu a dodatky k týmto rozhodnutiam vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.

Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk